फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७९-RB-०११२ २७९१ २०७९/१०/२२ त्रुटीपूर्ण मूल्याङ्कन बदर गरी बढी भन्सार रकम फिर्ता पाउँ भंसार अल्ट्रा सोलार इनर्जि एण्ड स्टिल इन्जिनियरिङ प्रा.लि. सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय २०८००५२१ हेर्नुहोस