फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७९-RB-००५८ २७१७ २०७९/०६/०९ मुल्य अभिवृद्धिकर 73/74 मुल्य अभिवृद्धिकर भुदेव खाद्य उद्योग प्रा.लि मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं २०८००३२८