फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७८-RB-०२३९ २५०८ २०७९/०२/१२ मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/72 मुल्य अभिवृद्धिकर डिएल इ एण्ड सि कं. लि. तथा केइरोङ्ग कन्स्ट्रक्सन इण्डस्ट्रियल कं. लि. जे.भी. मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं २०८००३१० हेर्नुहोस