फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७८-RB-०२०० २४५१ २०७८/१२/१३ भंसार सुन चोरी पैठारी भंसार राजेन्द्र के.सी. लागू औषध ब्यूरो, कोटेश्वरका प्रहरी निरीक्षक जीवन निरौला समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार २०७९०७०३ हेर्नुहोस