फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७८-RB-००९८ २२२९ २०७८/०६/०५ भंसार सुन समेतका माल वस्तु चोरी पैठारी भंसार सिता स्याङता्न त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय २०७८१२२२ हेर्नुहोस