फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७८-RB-०००४ २१२७ २०७८/०४/१२ मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/072 मुल्य अभिवृद्धिकर नेपाल प्लाष्टिक उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ २०८००६२१ हेर्नुहोस