फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७८-RB-०००२ २१२५ २०७८/०४/१२ मुल्य अभिवृद्धिकर 2075/076 मुल्य अभिवृद्धिकर चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तीसपुतली २०८००६२२ हेर्नुहोस