फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७७-RB-०२४२ १६६० २०७७/०६/२९ अन्तशुल्क 2073/074 अन्तशुल्क हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि. ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर २०८००३३१ हेर्नुहोस