फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७७-RB-००३४ १४३८ २०७७/०४/१८ आयकर(2074/075) आयकर नारायणी माेडर्न पल्सेस इण्डष्ट्रिज ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर २०८००३०४ हेर्नुहोस