फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७६-RB-०१४९ १२९९ २०७६/१०/२० मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070) मुल्य अभिवृद्धिकर नेपाल हाइड्राे डेभलपर लि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली २०७८११२५