फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७६-RB-०१३३ १२७९ २०७६/१०/०१ मुल्य अभिवृद्धिकर (073/74) मुल्य अभिवृद्धिकर अरुणा डिष्ट्रीलरी प्रा.लि. ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर २०७९१११५ हेर्नुहोस