फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७५-RB-०३१३ ९८८ २०७६/०१/१३ भंसार मुल्याङंकन(M18637) भंसार ब्राईट फर्च्युन प्रा.लि. सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा २०७९०५२३ हेर्नुहोस