फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७५-RB-०२९८ ९६६ २०७५/१२/२५ अन्तशुल्क(069/070) अन्तशुल्क हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्स (प्रा) लि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर २०७८११२६