फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७५-RB-०२८८ ९५६ २०७५/१२/१५ मुल्य अभिवृद्धिकर (2068 देखि 2071) मुल्य अभिवृद्धिकर बरुण डेभलपर्स प्रा.लि राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर २०७८११२७