फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७५-RB-०२२४ ८९१ २०७५/११/०७ अग्रीमकर कट्टि(072।073) आयकर सेराजेम हेल्थ केयर प्रा.ली आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटी २०७७०९२३ हेर्नुहोस