फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७५-RB-०१४७ ८११ २०७५/०८/२१ मुल्य अभिवृद्धिकर(070।71) मुल्य अभिवृद्धिकर वोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर २०८००२३० हेर्नुहोस