फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७५-RB-००७५ ७०५ २०७५/०५/२४ आयकर(2069/070) आयकर स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि. ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर २०७९०४३० हेर्नुहोस