फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ


जानकारी !!!

यो फैसला वा आदेशको आधिकारिकताको लागि भने सम्बन्धित अदालतवाट नियमानुसार प्रमाणित गराइ लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।


१ वटा रेकर्ड भेटियो

क्र.सं. दर्ता नं. मुद्दा नं. दर्ता मिति मुद्दाको किसिम मुद्दाको नाम वादी प्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
०७५-RB-००६० ६७२ २०७५/०५/२० मुल्य अभिवृद्धिकर(068/069) मुल्य अभिवृद्धिकर बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि. ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर २०७६०२२८ हेर्नुहोस